Categorieën

  • Engelstalige boeken
  • Duitstalige Boeken
  • Nederlandstalige boeken
  • Franstalige boeken
  • Boeken in alle talen
  • Tweedekans-boeken
BELANGRIJKE MEDEDELINGDe informatie in de boeken geschreven door levensfilosoof Christiane Beerlandt, op de website www.christianebeerlandt.com, en tijdens lezingen, workshops en verdiepingsnamiddagen gegeven door Christiane Beerlandt of haar levensgezel dr. Dirk Lippens, heeft louter educatief / pedagogische doeleinden. Al deze informatie wil enkel en alleen een hulpmiddel zijn ter bevordering van het algemene welzijn, en is niet bedoeld voor de diagnose, de behandeling of de genezing van om het even welke ziekte. Niets van de inhoud van het boek ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’”. of van de inhoud op de genoemde website, noch van de erop voorgestelde boeken, mag als medisch advies beschouwd worden om een bepaald probleem op te lossen. Voor specifieke gezondheidsproblemen dient de lezer een beroep te doen op professionele hulp binnen de reguliere gezondheidszorg (huisarts, arts-specialist, psycholoog, andere gekwalificeerde hulpverleners). Personen met ernstige medische aandoeningen dienen zich te laten behandelen door een bekwame en toegewijde arts volgens de geldende, wetenschappelijk aanvaarde regels van de geneeskunst.


De bezoeker van de bovengenoemde website en de lezer van de boeken, geschreven door Christiane Beerlandt, draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hij of zij gebruik maakt van de informatie op deze website en de erop genoemde boeken.

Hij of zij dient deze informatie te gebruiken op een verstandige, gezond-kritische wijze. Geen enkele aansprakelijkheid, noch burgerlijk noch strafrechtelijk noch van enige andere aard, betreffende ziekte, kwetsuur, schade, verlies of therapie, bij welke persoon ook, resulterend uit het gebruik of de toepassing van de informatie op deze website en de erop voorgestelde boeken, kan de auteur Christiane Beerlandt of de uitgever ten laste gelegd worden. Hoewel de auteur alle mogelijke voorzorgen heeft genomen bij de voorbereiding op publicatie van de door haar geschreven boeken, en zij van oordeel is dat de in deze boeken weergegeven informatie accuraat is, wijzen zowel de auteur als de uitgever elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten, weglatingen, vergetelheden of verzuim. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wijzen de uitgever en de auteur ook alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van eventuele links op de website naar andere websites. Voor de inhoud van deze externe links zijn uitsluitend de makers ervan verantwoordelijk.

Christiane Beerlandt zegt niet “neen” tegen de reguliere geneeskunde, maar werkt er juist mee samen. Zij verheugt zich op de steeds toenemende, wereldwijde belangstelling die bepaalde universitaire middens en beoefenaars van de reguliere geneeskunde tonen voor haar werk, dat door hen beschouwd wordt als complementair aan de reguliere medische behandeling. De mens is in evolutie, op weg naar steeds grotere mogelijkheden. Er dient echter zeer sterk rekening gehouden te worden met het feit dat veel mensen nog niet in staat zijn om de inzichten uit het werk van de auteur te begrijpen of daadwerkelijk toe te passen. Daarom nogmaals de volgende oproep aan de lezer: doe steeds een beroep op gekwalificeerde, professionele medische hulp; stel nooit medische hulp uit vanwege iets dat u in de bovengenoemde boeken of op de bovengenoemde website hebt gelezen; baseer u nooit op informatie uit bovengenoemde bronnen in plaats van op professionele medische hulp. Dit sluit geenszins uit dat wie dit wenst tegelijkertijd gebruik kan maken van de informatie uit de boeken van Christiane Beerlandt.

In naam van de volksgezondheid wijzen Christiane Beerlandt en de uitgever elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de inhoud van om het even welke publicatie of website, alsook voor de uitspraken en handelingen van om het even welke andere (rechts)persoon, die zegt zich te baseren op het werk van Christiane Beerlandt. Hiermee worden onder andere bedoeld : bepaalde alternatieve of reguliere hulpverleners, coaches, scholen, gevers van workshops, journalisten. Foute interpretaties van de visie of een niet begrepen hebben van de filosofie van Christiane Beerlandt kunnen her en der opduiken bij hulpverleners, voordrachtgevers, enz. Dit kan met de beste bedoelingen gebeuren. Soms uit onbegrip. Soms ook uit kwade wil. Bepaalde journalisten die de kern van de zaak niet begrijpen, kunnen zinnen uit hun verband halen waardoor deze verkeerd geïnterpreteerd worden, uitspraken vervormen naar hun eigen overtuigingen, woorden in de mond leggen van Christiane Beerlandt die ze niet gezegd heeft, zaken verdraaien waardoor mensen zich onnodig zouden kunnen gekwetst voelen (wat niet de bedoeling is van de auteur), verdachtmakingen formuleren, onderhuids allerlei zaken suggereren, enz. Alles is mogelijk in de wereld waarin we momenteel leven.

Alertheid en een gezond kritische instelling worden daarom gevraagd. De enige bronnen die de visie van Christiane Beerlandt correct weergeven zijn de meest recente editie van de door haarzelf geschreven boeken / teksten.

Er bestaat niet zoiets als “de methode Beerlandt”. Er kan dus ook geen “methode Beerlandt” door zorgverzekeraars vergoed worden. Er bestaan geen “Beerlandt-scholen”. Christiane Beerlandt geeft geen trainingen of individuele consultaties. Zij stelt geen “diagnoses”: dit is de taak en de competentie van de wettelijke beoefenaars van de geneeskunde. Zoals vele auteurs geeft Christiane Beerlandt regelmatig een lezing als ze daartoe door een of andere vereniging, filosofische studiegroep, universiteitsafdeling, enz. uitgenodigd wordt.

“Bij álle informatie die op u afkomt… óók deze uit de boeken, geschreven door mijzelf: gebruik zelf uw wijsheid en gezond verstand, laat zelf uw kritische geest werken… en vorm dan uw eigen eindbesluit. U kunt bij vele leraren te rade gaan, maar blijf steeds zelf uw eigen hoogleraar”, zegt de auteur.
Christiane Beerlandt houdt van alle goedhartige mensen en maakt hierbij geen onderscheid van kleur, volksgroep, land, overtuiging, filosofische strekking, enz. Met haar werk willen zijzelf en de uitgever bijdragen tot het creëren van een wereld waarin vrede, eerlijkheid, hoge moraliteit en ware liefde zegevieren.
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier